Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06-36 54 15 13

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor trainingspraktijk “Lindekracht”. Officieel gevestigd in Weert. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 12057723 met BTW nummer NL154492346B01

Aanbod

“Een pedagoog/psychosociaal counseler, die curatief werkt helpt mensen hun doelen te bereiken middels kennisoverdracht en individuele procesbegeleiding”.
Dit gebeurt bij trainingspraktijk “Lindekracht” aan de hand van (individuele) counselingsgesprekken met verschillende (verandering)technieken aansluitend bij de vraag en het proces van de client. Ook worden er traingen, opleidingen en workshops aangeboden.

Client

De persoon welke een counselingsgesprek heeft bij counselingspraktijk “Lindekracht”.

Privacy

Wat tijdens de consulten besproken wordt blijft vertrouwelijk tenzij informatie strijdig is met het strafrecht of vallen onder de wetgeving m.b.t. huiselijk geweld. Mocht er door de client toch melding worden gedaan van zaken in strijd met het strafrecht dan heeft “Linderkacht” de wettelijke plicht dit te melden aan de autoriteiten.

Hierop kan “Lindekracht” door de client niet worden aangesproken.

Dossier

De wet W.G.B.O. vereist dat er een beperkt clientendossier wordt bijgehouden. Als client heb je recht op inzage in je eigen dossier. Hiervoor dien je apart een afspraak te maken.

Derden

Informatie aan derden wordt door trainingspraktijk “Lindekracht” alleen verstrekt na schriftelijke toestemming van de client of wanneer bepaald door de Nederlandse wetgeving. De client wordt hiervan dan wel door “Lindekracht” op de hoogte gesteld.

Kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt zowel de werkwijze van “Lindekracht” besproken als wel de verwachtingen van de client. Na wederzijdse overeenstemming gaat het kennismakinggesprek over in een counselingsgesprek. Mocht er echter besloten worden om welke reden dan ook niet verder met elkaar in gesprek te gaan, dan wordt de sessie daarmee afgerond.

Aantal sessies

Trainingspraktijk “Lindekracht” gaat uit van 3 tot 5 sessies. Dit is afhankelijk van het individuele proces van de client. De sessies kunnen op verzoek van de client (tijdelijk) gestopt en weer gestart worden, passende bij het proces van de clint. Mocht trainingspraktijk “Lindekracht” om welke reden dan ook de begeleiding willen stopzetten dan gaat dit uiteraard in overleg met de client. Wanneer nodig/gewenst zal “Lindekracht” doorverwijzen naar een andere instantie/therapeut.

Aansprakelijkheid

De counselor begeleidt de client zo goed mogelijk, maar dat kan nimmer garanderen dat het gestelde doel door de client behaald zal worden. Tevens is de counselor niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten die ontstaan zijn tijdens of na de behandeling.

Bij verhindering

Wanneer de afspraak door de client uiterlijk 48 uur van tevoren (telefonisch via 06-36541513 of schriftelijk via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) wordt afgezegd worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij te laat afzeggen wordt het consult (met het tarief geldende voor 1 consult) alsnog in rekening gebracht.

Mocht het echter door onvoorziene omstandigheden voor counselingspraktijk “Lindekracht” niet mogelijk zijn het gesprek op het afgesproken tijdstip te laten plaatsvinden dan wordt de afspraak - in overleg - verzet naar een ander moment. Er zal dan getracht worden het gesprek zo snel mogelijk opnieuw plaats te laten vinden. Over de vervallen afspraak worden geen kosten in rekening gebracht.

Tarieven

Voor nieuwe clienten staan op de website www.lindekracht.nl altijd de dan geldende tarieven. Mochten deze echter tijdens het behandeltraject veranderen dan worden huidige clienten daarvan tijdig op de hoogte gesteld worden.

Betaling

Van elk consult ontvangt de client naderhand een factuur. In principe gaat de factuur naar het aangegeven e-mailadres. Op verzoek kan dit ook via de post. De factuur dient binnen 2 weken na dagtekening te worden voldaan op het rekeningnummer, vermeld op de factuur, met vermelding van het factuurnummer. De betaling is niet afhankelijk van (de hoogte van)vergoeding door de ziektekostenverzekeraar. De client dient zelf te informeren bij de ziektekostenverzekeraar over mogelijkheden van de vergoeding.

NFG Klachtenregeling

De counselor staat ingeschreven bij de beroepsvereniging NFG (registratienummer:7706036612). En houdt zich aan de door NFG opgestelde beroepscode(www.de-nfg.nl). Wegens het lidmaatschap van de broepsvereniging NFG is ook het Klachtenregelement van de NFG van toepassing. Dit klachtenregelement kunt u opvragen bij "Lindekracht" en vinden op de site www.de-nfg.nl

Locatie

In principe vinden de gesprekken op afspraak plaats op het adres van praktijk “Lindekracht” Beekstraat 54 te Weert. In overleg kunnen deze gesprekken ook op een andere locatie plaatsvinden. Er wordt dan in overleg een tarief gerekend voor de reistijd en evt. de kosten voor een huisbezoek in rekening gebracht.

Wijzigingenalgemenevoorwaarden

Voor nieuwe clienten staat op de website www.lindekracht.nl altijd de meest recente versie van de algemene voorwaarden geldende voor counselingspraktijk “Lindekracht”. Mochten deze tijdens een behandeltraject wijzigen dan worden de huidige cliSnten hiervan tijdelijk op de hoogte gebracht.